Premios AELCO

Os premios da Asociación Española de Lingüística Cognitiva teñen como finalidade estimular a participación de mozos investigadores e investigadoras nos congresos internacionais que se organizan cada dous anos, así como valorar especialmente a presentación de investigación en formato de póster. Con este obxectivo, concédese un premio á mellor comunicación dun investigador non doutor e ao mellor póster.

 1. Modalidades
  • Modalidade A: Premio AELCO Pre-doutoral á mellor comunicación (para estudantes de doutoramento ou máster)
  • Modalidade B: Premio AELCO ao mellor póster
    
 2. Requisitos de participación
  • Ser socio de AELCO
  • Para a modalidade A, ser estudante de doutoramento
  • Indicar na folla de inscrición do congreso o desexo de participar especificando a modalidade
  • Achegar un breve currículo vitae e unha versión en papel ou esquema do póster ou da comunicación (powerpoint, ejemplario ou similar).*
 3. Xurado

  O xurado estará integrado por membros da xunta directiva de AELCO e do comité científico do congreso.

 4. Criterios de avaliación
  •  Contidos científicos da comunicación/póster (orixinalidade, relevancia, coñecementos anteriores, rigor e profundidade da análise, uso correcto dos diferentes mecanismos utilizados, bibliografía actualizada)
  • Presentación da comunicación/póster (organización dos contidos e uso correcto da linguaxe, claridade, elegancia, e concisión de estilo, ferramentas de presentación).
 5. Premio
  • Cotas de asistencia ao congreso
  • Certificado acreditativo do Premio
* Só se aceptaran inscricións anteriores ao período de entrega de documentación do congreso..