Inici

L’Associació Espanyola de Lingüística Cognitiva (AELCo/SCoLA) té com a objectiu general fomentar la investigació en l’àrea de les ciències del llenguatge partint de la teoria coneguda com a Lingüística Cognitiva. Aquest enfocament engloba una varietat àmplia de propostes teòriques que comparteixen un denominador comú: la idea que el llenguatge és una part integral de la cognició i, per tant, ha de ser entès en el context de la conceptualització i del processament mental. En conseqüència, les llengües reflecteixen la interacció d’aspectes culturals, psicològics, comunicatius i funcionals.

Com a objectiu específic, AELCo pretén aglutinar i servir de fòrum als investigadors que treballen en el territori espanyol o que investiguen en alguna de les seues llengües. Amb tot, té una vocació internacional, per la qual cosa són benvinguts cognitivistes de qualsevol altra procedència o llengua de treball.

L’Associació celebra congressos bianuals des del seu primer congrés a Alacant, el 1998, data en què es va constituir.

L’Associació Espanyola manté relacions amb la ICLA (Internacional Cognitive Linguistics Association), amb la qual comparteix la finalitat de promoure l’estudi de la interacció entre el llenguatge i la cognició, amb especial èmfasi en l’ús del llenguatge com un instrument per a organitzar, processar i transmetre informació. Entre els temes centrals (i fundacionals) d’aquest paradigma d’investigació, podem esmentar els següents:

  • Les característiques estructurals dels sistemes de categorització en les llengües naturals (prototipicitat, categories de nivell bàsic, models cognitius).
  • Els principis funcionals d’organització lingüística (per exemple, la iconicitat).
  • La interfície conceptual entre sintaxi i semàntica.
  • La relació entre llenguatge i pensament, incloent-hi qüestions d’universalitat i especificitat lingüístiques.
  • La base experiencial del llenguatge en ús, incloent-hi models culturals, context discursiu, i l’entorn psicològic de l’actuació lingüística.

Més recentment, la lingüística cognitiva ha començat a explorar les implicacions dels seus postulats per als models funcionals i discursius del llenguatge, amb els quals manté nombroses concomitàncies.