Estatuts de l’Associació Espanyola de Lingüística cognitiva (AELCO)

TÍTOL I

DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL

Art. 1. L’Associació Espanyola de Lingüística Cognitiva, constituïda a la ciutat d’Alacant el 5 de maig del 1998, es regirà per les disposicions contingudes en els presents Estatuts, i per la legislació i la resta de disposicions que li siguen aplicables.

Art. 2. L’objectiu específic de l’Associació és fomentar, estimular i impulsar a Espanya l’estudi i la investigació de la lingüística cognitiva en totes les seues manifestacions. Per a la realització dels seus fins l’Associació podrà promoure:

 1. L’organització de congressos, seminaris o qualsevol altre tipus de reunions de caràcter científic.
 2. La publicació de revistes de caràcter científic, així com de llibres, articles i la resta de material imprès, fotogràfic, sonor, audiovisual i informàtic de caràcter tècnic, relacionat amb les matèries pròpies dels fins de l’Associació.
 3. L’organització de Centres d’Investigació en els diversos camps de la lingüística cognitiva.
 4. L’establiment d’acords o contractes amb altres entitats que faciliten o afavorisquen el desplaçament d’investigadors membres de l’Associació.
 5. La cooperació amb institucions espanyoles i internacionals dedicades a la lingüística i a la ciència cognitiva.
 6. En general, qualsevol activitat que afavorisca la investigació espanyola en el camp de la lingüística cognitiva i l’intercanvi d’informació científica en tal camp.

Art. 3. El domicili principal de l’Associació estarà a Múrcia, Facultat de Lletres, Departament de Filologia Anglesa, Grup d’Investigació E020-06. Podran crear-se locals socials en altres ciutats mitjançant un acord de la Junta Directiva, la qual tindrà atribucions per a canviar tant de domicili principal com de locals, acord del qual donarà compte a l’Administració, quan s’escaiga, i en la primera Assemblea General de l’Associació que es reunisca.

Art. 4. L’Associació, que tindrà una duració indefinida, desenvoluparà les seues activitats en tot el territori de l’estat.

Art. 5. L’Associació s’integra com a Associació membre en la International Cognitive Linguistics Association (Associació Internacional de Lingüística Cognitiva).

 

TÍTOL II

DELS ÒRGANS DIRECTIUS I DE LA FORMA D’ADMINISTRACIÓ

Art. 6. El Govern i administració de l’Associació seran exercits per l’Assemblea General i per una Junta Directiva.

 

CAPÍTOL I

DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Art. 7. L’Assemblea General, integrada per tots els socis i sòcies, és l’òrgan suprem de l’Associació i es reunirà sempre que ho acordarà la Junta Directiva o ho demanarà la quarta part dels membres d’aquella.

La convocatòria serà feta pel President o Presidenta de la Junta Directiva, per mitjà d’un escrit en el qual s’expressaran lloc, data i hora de la reunió, així com l’ordre del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea General en primera convocatòria, haurà de transcórrer almenys un període de quinze dies i s’hi podrà fer constar igualment la data en què, si escau, es reunirà l’Assemblea General en segona convocatòria, sense que entre l’una i l’altra reunió puga transcórrer un termini inferior a vint-i-quatre hores. En el cas que no s’haguera previst en l’anunci la data de la segona convocatòria, aquesta haurà de ser feta amb vuit dies d’antelació a la data de la reunió. Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes quan hi concórreguen els dos quarts dels membres d’Associació, i en segona convocatòria, siga quin siga el nombre dels concurrents. Els acords s’adoptaran per majoria de vots, excepte el que preveuen els articles 9è i 21è. No obstant això i a discreció de la Junta Directiva, per a l’adopció d’acords puntuals, es podran sotmetre a votació als membres de l’Assemblea General assumptes no inclosos en l’article 9è a través de la xarxa informàtica. Per a l’aprovació i adopció dels dits acords es considerarà suficient la majoria absoluta dels membres de l’associació i en romandrà registre en acta.

Les Assemblees Generals podran ser ordinàries o extraordinàries, segons tinguen o no caràcter periòdic i regular.

Art. 8. L’Assemblea General Ordinària haurà de ser convocada obligatòriament una vegada cada dos cursos acadèmics per a estudiar el pla general d’actuació de l’Associació, examinar la gestió de la Junta Directiva, inclòs el vocal suplent, que haurà de ser un membre del comitè organitzador del següent congrés de l’associació, triar els membres de la Junta Directiva per als càrrecs que corresponga renovar, i aprovar, si escau, els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes corresponent a l’any anterior.

Art. 9. L’Assemblea General Extraordinària es reunirà quan així ho acordarà la Junta Directiva o ho demanarà la quarta part dels membres de l’Associació i, en tot cas, per a resoldre sobre les qüestions següents: modificació dels Estatuts, dissolució de l’Associació, disposició de béns i alienació dels mateixos, autoritzar l’assumpció d’obligacions creditícies i préstecs i expulsió de socis o sòcies. Totes aquestes qüestions hauran d’aprovar-se per acord dels dos terços dels socis o sòcies presents. La reunió se celebrarà dins dels tres mesos següents a la data en què es va prendre l’acord per la Junta Directiva o en què es va presentar davant de la Secretaria la petició que se celebrara, signada per suficient nombre de socis o sòcies.

 

CAPÍTOL II

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 10. La Junta Directiva estarà integrada per un president o president, un secretari o secretària, un tresorer o tresorera, dos vocals, i un vocal suplent, càrrecs que hauran de recaure en membres que tinguen, almenys, dos anys d’antiguitat en l’Associació per als tres primers i un per als vocals.

Els càrrecs que componen la Junta directiva no seran remunerats; es triaran en Assemblea General i tindran una duració de dos anys, si bé tots podran ser reelegits una sola vegada.

Art. 11. La Junta Directiva es renovarà en bloc cada dos anys, si bé hom preveu que, en acabant el primer període, la Junta es podrà renovar per dos anys més, canviant únicament el vocal suplent, a qui correspon organitzar el següent congrès. Una volta superat un període de quatre anys, a la nova Junta s’integrarà com a vocal el president/a, secretari/ària o tresorer/a de l’anterior Junta Directiva. Si abans que acabe el període per al qual va ser triat es produïra un cessament en qualsevol dels càrrecs de la Junta Directiva, les funcions del cessant les cobrirà un altre membre de la Junta Directiva, segons l’ordre següent: les funcions del president seran assumides pel secretari/ària; les del secretari pel tresorer/a, les del tresorer pel vocal 1r, les del vocal 1r pel vocal 2n, i les d’aquest últim pel vocal suplent. El cessament d’un o més dels seus membres o de la totalitat pot produir-se en qualsevol moment a petició pròpia o per moció de censura, en cas de mal funcionament de la gestió de la associació.

Art. 12. És funció de la Junta Directiva dirigir les activitats socials i portar la gestió administrativa i econòmica de l’associació, així com sotmetre a l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses i l’estat de comptes de l’any anterior. També dirigirà les activitats culturals o científiques que l’Associació promoga, però en aquest cas podrà delegar en membres de la mateixa Junta o en altres associats, els quals hauran de retre comptes de la seua gestió davant de la Junta Directiva.

Art. 13. La Junta Directiva es reunirà totes les vegades que ho determine el President, bé per iniciativa pròpia, bé a petició de dos dels seus components. Serà presidida pel President o per un dels Vocals, per ordre de número. Per aquest mateix ordre, els Vocals substituiran els altres càrrecs en cas que el titular estiguera absent.

Perquè els acords de la Junta siguen vàlids, hauran de ser adoptats per majoria de vots dels assistents i serà necessària, almenys, la concurrència de tres dels seus membres perquè quede vàlidament constituïda. De les sessions que se celebren, el Secretari o el Vocal que el substituïsca, alçarà acta, la qual es transcriurà en el llibre corresponent.

No obstant l’anterior, podran celebrar-se reunions virtuals a través de la xarxa informàtica, sempre que queden garantides les mateixes condicions establides en el paràgraf anterior, respecte de concurrència, majoria en l’adopció d’acords i registre d’aquests en acta.

Art. 14. El President o presidenta de la Junta Directiva assumeix la representació legal de l’Associació i executa els acords presos per la Junta Directiva i per l’Assemblea General, la presidència de la qual li correspon igualment. Corresponen al President o presidenta totes les facultats que no estiguen expressament reservades a la Junta Directiva o a l’Assemblea Generalment i especialment les següents:

 1. Convocar i alçar les sessions que celebre la Junta Directiva i l’Assemblea General, dirigir les deliberacions d’una i l’altra i decidir amb vot de qualitat en cas d’empat.
 2. Proposar a la Junta directiva, a iniciativa pròpia o per suggeriment dels membres, les activitats de l’Associació, impulsant-les i dirigint-les.
 3. Ordenar els pagaments.
 4. Interpretar, a reserva del que es decidisca per l’Assemblea, els presents Estatuts.

Art. 15. El Secretari o secretària rep i tramita les sol•licituds d’ingrés, porta el fitxer i el llibre de registre de socis i té a càrrec seu la direcció dels treballs que exigisquen el govern i administració de l’Associació. Igualment, vela pel compliment de les disposicions legals vigents en matèria d’Associacions i custodia la documentació de l’entitat.

Art. 16. El Tresorer o tresorera dirigeix la comptabilitat de l’Associació, pren raó i porta compte dels ingressos i despeses socials i intervé totes les operacions d’ordre econòmic. També recapta i custodia els fons pertanyents a l’Associació i compleix les ordres de pagament que faça el President o presidenta.

El Tresorer o tresorera, junt amb el Vocal segon, formalitza el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior, que hauran de ser presentats a la Junta Directiva perquè aquesta, al seu torn, ho sotmeta a l’aprovació de l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL III

DELS SOCIS

Art. 17. L’Associació es compon de tres classes de socis:

 • Socis Fundadors
 • Socis Honoraris
 • Socis Ordinaris

Tots hauran de ser persones físiques, majors de 18 anys i amb capacitat legal d’obrar.

Són socis fundadors aquelles persones que figuren com a tals en la constitució d’aquesta Associació.

Són socis Honoraris aquelles persones que siguen presentats per la Junta Directiva i acceptats com a tals per l’Assemblea General.

Són socis Ordinaris totes les altres persones admeses com a tals per la Junta Directiva i ratificats per l’Assemblea General.

Totes les sol•licituds d’admissió hauran de ser dirigides al secretari o secretària de l’Associació, el qual les presentarà a la primera sessió de la Junta Directiva que es reunirà per tal de decidir sobre l’admissió.

Art. 18. Tots els socis tindran els següents drets:

 1. Participar en totes les activitats culturals o científiques organitzades o patrocinades per l’Associació.
 2. Exercitar el dret de veu i vot en les Assemblees Generals.
 3. Que se li expose en el domicili social l’estat de comptes dels ingressos i despeses anuals amb quinze dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea General.
 4. Rebre el nomenament membre de la Junta Directiva en la forma que determinen aquests Estatuts.
 5. Posseir un exemplar d’aquests Estatuts i tindre coneixement dels acords presos pels òrgans directius.
 6. Impugnar els acords i actuacions de l’Associació que siguen contraris als Estatuts, dins del termini de quaranta dies i en la forma prevista per les lleis.
 7. I, en general, rebre informació sobre totes les activitats tècniques i científiques desenvolupades per l’Associació.

Art. 19. Seran obligacions de tots els socis i sòcies:

 1. Participar en les activitats pròpies de l’Associació.
 2. Acatar els presents Estatuts i els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva i per l’Assemblea General.
 3. Estar al corrent en el pagament de les quotes establides.
 4. Exercir les obligacions inherents al càrrec que tenen. L’incompliment seriós o repetit de qualsevol d’aquestes obligacions podrà ser causa suficient perquè la Junta Directiva, a reserva del que en última instància decidisca l’Assemblea General, declare la baixa del soci o sòcia.

 

TÍTOL IV

DEL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 20. L’Associació no té patrimoni en el moment de la constitució. Els recursos econòmics previstos per l’Associació per a l’exercici de les seues activitats socials seran els següents:

 1. Les quotes periòdiques o extraordinàries que satisfacen els socis en la quantitat que s’establisca per l’Assemblea General.
 2. Els productes dels béns i drets que li corresponguen, així com les subvencions, llegats, donacions, etc. que puga rebre de forma legal.
 3. Els ingressos que obtinga l’Associació per mitjà de les activitats que acorde realitzar la Junta Directiva, sempre dins dels fins estatuaris

L’administració d’aquests fons, la durà a terme la Junta Directiva amb la publicitat suficient perquè els socis puguen tenir coneixement del destí dels fons, sense perjudici del dret consignat en aquest respecte en l’apartat c) de l’art. 18è dels presents Estatuts.

 

TÍTOL V

DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art.21. L’Associació es dissoldrà per voluntat dels seus membres, per les causes determinades en l’art. 39 del Codi Civil, i per sentència judicial. L’acord de dissolució haurà de prendre’s en Assemblea General Extraordinària, amb el vot favorable de dues terceres parts dels membres presents. En cas de dissoldre’s l’Associació, l’Assemblea General que ho acorde, nomenarà una comissió liquidadora, composta per tres membres pertanyents a l’última Junta Directiva, la qual es farà càrrec dels fons que existisquen perquè una vegada satisfetes totes les obligacions, el romanent, si n’hi haguera, es dedique als fins benèfics que l’Assemblea dictamine.